హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం | Hanuman Chalisa lyrics Telugu


 హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం | Hanuman Chalisa lyrics Telugu | Hanuman ji Chalisahanuman chalisa lyrics telugu
hanuman chalisa lyrics telugu

 దోహాశ్రీగురుచరణసరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారివరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి |
బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌ పవనకుమారబల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార |
చౌపాయీజయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగరజయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర | 1
రామదూత అతులితబలధామాఅంజనిపుత్ర పవనసుతనామా | 2
మహావీర విక్రమ బజరంగీకుమతి నివార సుమతి కే సంగీ | 3
కంచనవరన విరాజ సువేసాకానన కుండల కుంచిత కేశా | 4
హాథ వజ్ర అరు ధ్వజా విరాజైకాంధే మూంజ జనేవూ సాజై | 5
శంకరసువన కేసరీనందనతేజ ప్రతాప మహాజగవందన | 6
విద్యావాన గుణీ అతిచాతురరామ కాజ కరివే కో ఆతుర | 7
ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియారామ లఖన సీతా మన బసియా | 8
సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిం దిఖావావికట రూప ధరి లంక జరావా | 9
భీమ రూప ధరి అసుర సంహారేరామచంద్ర కే కాజ సంవారే | 10
లాయ సంజీవన లఖన జియాయేశ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే | 11
రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీకహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయీ | 12
సహస వదన తుమ్హరో యస గావైంఅస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై | 13
సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశానారద శారద సహిత అహీశా | 14
యమ కుబేర దిగపాల జహాం తేకవి కోవిద కహి సకే కహాం తే | 15
తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హారామ మిలాయ రాజపద దీన్హా | 16
తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానాలంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా | 17
యుగ సహస్ర యోజన పర భానూలీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ | 18
ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖమాహీజలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీం | 19
దుర్గమ కాజ జగత కే జేతేసుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే | 20
రామ ద్వారే తుమ రఖవారేహోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే | 21
సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణాతుమ రక్షక కాహూ కో డరనా | 22
ఆపన తేజ సంహారో ఆపైతీనోం లోక హాంక తేం కాంపై | 23
భూత పిశాచ నికట నహిం ఆవైమహావీర జబ నామ సునావై | 24
నాసై రోగ హరై సబ పీరాజపత నిరంతర హనుమత వీరా | 25
సంకటసే హనుమాన ఛుడావైమన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై | 26
సబ పర రామ తపస్వీ రాజాతిన కే కాజ సకల తుమ సాజా | 27
ఔర మనోరథ జో కోయీ లావైసోయీ అమిత జీవన ఫల పావై | 28
చారోం యుగ పరతాప తుమ్హారాహై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా | 29
సాధు సంత కే తుమ రఖవారేఅసుర నికందన రామ దులారే | 30
అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతాఅస వర దీన జానకీ మాతా | 31
రామ రసాయన తుమ్హరే పాసాసదా రహో రఘుపతి కే దాసా | 32
తుమ్హరే భజన రామ కో పావైజనమ జనమ కే దుఖ బిసరావై | 33
అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీజహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ | 34
ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీహనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ | 35
సంకట హరై మిటై సబ పీరా -జో సుమిరై హనుమత బలబీరా | 36
జై జై జై హనుమాన గోసాయీకృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ | 37
జో శత బార పాఠ కర కోయీఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ | 38
జో యహ పఢై హనుమాన చలీసాహోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా | 39
తులసీదాస సదా హరి చేరాకీజై నాథ హృదయ మహ డేరా | 40
దోహాపవనతనయ సంకట హరణ మంగల మూరతి రూప్రామ లఖన సీతా సహిత హృదయ బసహు సుర భూప్ |hanuman chalisa lyrics telugu
hanuman chalisa lyrics telugu
హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం | Hanuman Chalisa lyrics Telugu 


హనుమాన్ చలిసా సాహిత్యం
#hanumanchalisalyricstelugu

1 Comments

Please do not spam